Algerije: Europa moet reageren!

Algerije: Europa moet reageren!

 

De volgende tekst werd met zijn eerste ondertekenaars gepubliceerd (in de week van 14 mei 2001) in een aantal grote dagbladen in lidstaten van de Europese Gemeenschap zoals Le Monde (Frankrijk), Le Soir de Bruxelles (België), Frankfurter Rundschau (Duitsland) en El Pais (Spanje).Als u dit initiatief wilt ondersteunen verzoeken wij u vriendelijk ons een e-mail te sturen onder vermelding van « Europees Appel voor Algerije », met de tekst: « Ik ondersteun het Appèl voor Algerije: Europa moet iets doen » naar [email protected] Vermeld ook uw naam, beroep of functie en nationaliteit. Wij zouden het eveneens op prijs stellen indien u deze boodschap aan anderen doorgeeft. De handtekeningen worden tot 15.06.01 verzameld. Op die datum wordt de petitie, met de lijst van alle ondertekenaars, verzonden naar Europese regeringen en instituties.

 

Europese burgers, wij achten de stilte en de uitvluchten van onze regeringen en de Europese Unie met betrekking tot de gebeurtenissen in Algerije inacceptabel. Sinds 1992 hebben onze vertegenwoordigers geen enkele noemenswaardige poging ondernomen bij te dragen aan de terugkeer van de burgervrede in dat land en een einde te maken aan de gewelddadigheden die de dood van tientallen duizenden mensen hebben veroorzaakt. Het is vandaag de dag niet meer mogelijk het regime van Algerije onschuldig te verklaren, noch is het mogelijk die misdadige onverschilligheid te rechtvaardigen door de zogenaamde ondoorzichtigheid van het conflict.

Al sinds enkele jaren laten de talrijke getuigenissen, waaronder recentelijk die van een ex-officier van de speciale troepen, geen twijfel mogelijk: het zijn werkelijk die enkele generaals aan het hoofd van het leger die de echte macht bezitten in Algerije en die de hoofdverantwoordelijken zijn van de ‘vuile oorlog’. Zij hebben besloten een uitroeiingoorlog in gang te zetten tegen alle oppositie, waarbij ze niet terugdeinzen voor wettelijk machtsmisbruik gekwalificeerd als misdaad tegen de menselijkheid volgens de statuten van het toekomstige Internationale Gerechtshof: uitgebreide martelingen, buitengerechtelijke executies, ontvoeringen, et cetera. Zij zijn het die er opzettelijk voor gekozen hebben de misdaden, gepleegd door gewapende Islamitische groepen, ongestraft te laten (talrijke aanwijzingen lijken zelfs aan te tonen dat zij al meer dan een jaar de wet op de ‘burgerlijke eensgezindheid’ gebruiken om hun agenten die waren binnengedrongen in het verzet om te scholen, terwijl bepaalde ‘berouwvollen’ die weigerden hulpkrachten te worden van de veiligheidstroepen uit de weg werden geruimd).

Het zijn die generaals die opnieuw gekozen lijken te hebben, zoals het geval was bij het oproer van 1988 en bij andere gelegenheden, voor de wanhoopspolitiek, in de hoop de crisis te boven te komen die in wezen uitgelokt werd door die onthullingen: ze hebben deze laatste weken niet geaarzeld de provocaties aan het adres van de gendarmerie in Kabylië te verveelvoudigen en vervolgens op brute wijze de opstand van de jeugd tegen dit machtsmisbruik te onderdrukken ten koste van tientallen doden. Door het doden van ongewapende jongeren bevestigen ze hun absolute minachting voor het leven van hun medeburgers en laten ze zien dat ze tot alles in staat zijn om hun schandalige privileges en hun vermogen verkregen door corruptie te behouden.

Zij zijn het, tenslotte, die een politiek systeem hebben gemaakt dat hen in staat stelt te rekenen op de toegevendheid van de voorzitters van de Republiek, die nooit het misdadige en onverantwoordelijke gebruik van de ordetroepen hebben veroordeeld of gesanctioneerd.

Wij kunnen ons er niet meer mee tevredenstellen enkel onze noodzakelijke solidariteit te betuigen met de families van de slachtoffers en de Algerijnse democraten die bloedige dictatuur omver willen werpen om uiteindelijk de burgervrede te bereiken. Daarom spreken wij onze regeringen en de competente instanties van de Europese Unie aan: zij moeten alle rechtsmiddelen die hen ter beschikking staan aanwenden om ervoor te zorgen dat de internationale verdragen aangaande de mensenrechten, die zij in onze naam hebben getekend en die ook Algerije getekend heeft, gerespecteerd worden. Wij vragen hen te handelen overeenkomstig de ‘verklaring van Barcelona’, die in november 1995 een ‘euro-mediterraan partnerschap’ ingesteld heeft. Een verklaring waarin alle staten die getekend hebben zich verplicht hebben « de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te respecteren en de effectieve en rechtmatige uitoefening van die rechten en vrijheden te garanderen, inbegrepen de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om zich te verenigen voor vreedzame doeleinden en de vrijheid van denken, geweten en religie ».

Zonder te oordelen over andere initiatieven vragen wij hen:

– te bedingen dat de instemming met de overeenkomst tussen de Europese Unie en Algerije – die zeer binnenkort te verwachten is, met betrekking tot de mensenrechten en de oprichting van de rechtsstaat door de Algerijnse staat en zijn veiligheidstroepen – leidt tot de vervolging, volgens de normen van het internationale recht, van de gewelddadigheden waaraan de Algerijnse staat en zijn veiligheidstroepen én de gewapende Islamitische groepen zich hebben schuldig gemaakt. Dat impliceert met name dat Algerije eindelijk de onderzoeken van de speciale rapporteurs van de Verenigde Naties over de martelingen en de verdwijningen accepteert;

– meteen de mechanismen van « universele competentie » in werking te stellen die de lidstaten van de Europese Unie in staat stellen de Algerijnse militairen die ervan verdacht worden verantwoordelijk te zijn voor of medeplichtig te zijn aan ernstige schendingen van mensenrechten en die zich op hun grondgebied bevinden, aan te houden en te veroordelen volgens de eigen rechtspraak. Vanuit dat perspectief stellen wij de houding van de Franse regering aan de kaak, die heeft toegestaan dat de gepensioneerde generaal-majoor Khaled Nezzar 25 april jl. ‘eruit gezet’ is om te ontsnappen aan de aanklachten die in Parijs op diezelfde dag tegen hem waren ingediend door slachtoffers van martelingen. Verder veroordelen wij krachtig het feit dat de identiteit van de aanklagers (waarvan de anonimiteit beschermd zou worden, om overduidelijke redenen van veiligheid) onmiddellijk is doorgegeven aan de Algerijnse autoriteiten, waarschijnlijk door de Franse politie, die vervolgens hun families in Algerije onder druk hebben gezet en geïntimideerd;

– de Verenigde Naties te bewegen ad hoc een internationale strafrechtbank op te richten om de verantwoordelijken voor de oorlogsmisdaden en de misdaden tegen de menselijkheid in Algerije, wie het ook zijn, te veroordelen.

De volgende personen hebben als eersten ondertekend :

Duitsland : Daniel Cohn-Bendit (Europees parlementslid), Werner Ruf (hoogleraar politieke wetenschappen, Universiteit van Kassel), Heiko Kauffmann (woordvoerder van Pro Asyl).

België : Luc Carton (filosoof), Herman de Ley (filosofische geschiedkundige, universiteit van Gent), François Houtart (jurist, Universiteit van Louvain-la-Neuve), Jeanne Kervyn (sociologe).

Spanje : Juan Goytisolo (schrijver), Gema Martin-Muñoz (hoogleraar, Vrije Universiteit van Madrid), José Maria Ridao (schrijver en diplomaat).

Frankrijk : Étienne Balibar (filosoof, Universiteit van Paris-10), Pierre Bourdieu (hoogleraar aan het Collège de France), François Burgat (politoloog, CNRS), Hélène Flautre (Europees parlementslid), Pierre Vidal-Naquet (directeur d’études à l’EHESS).

Italië : Anna Bozzo (historica, Universiteit van Rome-3), Louis Godart (Accademia dei Lincei), Ferdinando Imposimato (Emeritus vice-president aan het Hoger Hof van Cassatie ), Igor Man (commentator van La Stampa), Predrag Matvejevic (schrijver, voorzitter van de Wetenschappeleijke Raad van de Fondation Laboratoire Méditerranée).

Verenigd Koninkrijk : William Byrd (economist), George Joffé (hoogleraar aan de Universiteit van Londen), Claire Spencer (politoloog, Universiteit van Londen).

Zweden : Åke Sander (hoogleraar theologie, Universiteit van Göteborg).

Zwitserland : Marie-Claire Caloz-Tschopp (filosoof, Universiteit van Genève)

 

You can see the complete list of signatures (as at today) and the papers from algerian newspapers about this initiative in the bottom of the page http://www.algeria-watch.de/farticle/appel_europ.htm

algeria-watch en francais